Luontoalan erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa toimia vaativissa luontoalan palvelu- tai kehittämistehtävissä. Hän osaa kerätä ja soveltaa syvällistä tietoa luonnosta ja toimia luontoalan erikoisosaajana.

Luonnontuotealan osaamisalan suorittanut luonnontuotekehittäjä osaa ohjata ja koordinoida luonnontuotteiden talteenottoa ja kehittämistä. Hän osaa toimia alan verkostoissa ja erikoistumisensa mukaisesti toimia vahvana lajintunnistusosaajana tai toimialan kehittäjänä.

Luontokartoituksen osaamisalan suorittanut luontokartoittaja osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida luontoselvitystyön. Hän osaa tehdä lajisto- tai luontotyyppiselvityksen. Erikoistumisensa mukaisesti hän osaa soveltaa vahvaa luonto-osaamistaan erilaisiin tehtäviin tai tehdä alaan liittyviä paikkatietoanalyysejä.

Luontoalan erikoisammattitutkinnon suorittanut voi toimia yrittäjänä tai työntekijänä luonnontuotealan kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä tai luonto- ja lajistoselvitysten tekijänä.

Koulutus valmistaa tutkintotilaisuuksien suorittamiseen. 

Luontokartoittajat voivat toimia itsenäisinä toiminnanharjoittajina tai työsuhteisina luontoasiantuntijoina. Luontokartoittaja kerää tietoa luonnosta esimerkiksi erilaisia hankkeita tai suojelutoimia varten. Tietoa tarvitaan myös kaavoituksen pohjaksi tai ympäristövaikutusten arviointia varten.

Luontoalan erikoisammattitutkinnon uudistetut 1.8.2018 voimaan tulleet perusteet löytyvät Opetushallituksen verkkosivuilta. Huom. muutokset edelliseen (1.8.2015 opetussuunnitelma)

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2712798/reformi/tiedot

Tutkinnon perusteissa on esitetty luontokartoittajan ammattitaitovaatimukset. Tutkinnossa on suoritettava kokonaisuudessaan viisi osaa, joista kolme on pakollisia tutkinnon osia, ja kaksi valinnaisia. Valinnaisista vähintään toisen on oltava kohta 4 (lajistoselvityksen laatiminen) tai kohta 5 (luontotyyppiselvityksen laatiminen)

TUTKINNON PAKOLLISIA OSIA ON KOLME:
I Luontoselvitystyön suunnitteleminen
II Luontoselvityksen maastotöiden toteuttaminen
III Luontoselvitysaineiston käsitteleminen ja raportoiminen

TUTKINNON VALINNAISET OSAT: 
 (IV) Lajistoselvityksen laatiminen 

(V) Luontotyyppiselvityksen laatiminen.

IV Lajistoselvityksen laatiminen
Tutkinnon osaan sisältyy syventävä lajintuntemus jostakin taksonomisesta eliöryhmästä, sekä kyseisen ryhmän maastotyömenetelmien hallinta. Osaaminen osoitetaan laatimalla lajistoselvitys vähintään yhdestä eliöryhmästä. Lajistoselvityksestä laaditaan ennen työskentelyä tutkimussuunnitelma sekä työn päätteeksi raportti. Osaaminen osoitetaan määrittämällä lajit, hallitsemalla niiden maastotyömenetelmät ja ymmärtämällä lajien indikaattoriarvon sekä ekologiaa. Lajiryhmiä voivat olla putkilokasvit, sammalet, jäkälät, käävät, linnut, lepakot, sudenkorennot, suurperhoset, nisäkkäät, luteet, suursienet tai muu vastaava taksonominen ryhmä. Ammattitaito osoitetaan käytännön työtehtävässä, josta lajistoselvitys laaditaan. Tarvittaessa osaamista täydennetään lajintuntemustentillä, jossa opiskelija osoittaa hallitsevansa kartoittamansa eliöryhmän lajiston kattavasti Suomen mittakaavassa.


V Luontotyyppiselvityksen laatiminen
Tutkinnon osaan sisältyy syventävä elinympäristöjen tuntemus ja maastotyömenetelmien hallinta kyseisestä kokonaisuudesta. Osaaminen osoitetaan suunnittelemalla ja toteuttamalla luontotyyppiselvitys, josta kirjoitetaan raportti. Luontotyyppiselvitys laaditaan vähintään yhdestä seuraavista luontotyyppiryhmistä: Itämeri ja rannikko, sisävedet ja rannat, suot, metsät, kalliot ja kivikot, perinnebiotoopit ja kulttuuriympäristöt tai tunturit. Tutkinnon osan tavoitteena on, että opiskelija hallitsee luontotyyppiryhmän luokittelun, tietää luontotyyppien statukset lainsäädännössä sekä osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida luontotyyppiselvityksen.


VI Luontovaikutusten arvioinnin tekeminen
Tutkinnon osaan sisältyy luontovaikutusten arvioinnin tuntemus akvaattisesta tai terrestrisestä elinympäristöstä. Osaaminen osoitetaan tekemällä luontovaikutusten arviointi opiskelijan valitsemasta ja rajaamasta kohteesta.


VII Luonnonhoitosuunnitelman laatiminen
Tutkinnon osaan sisältyy luonnonhoitotutkinnon mukaiset asiat. Osaaminen osoitetaan laatimalla luonnonhoitosuunnitelma joltain rajatulta alueelta.


VIII PAIKKATIETOAINEISTOT
Tutkinnon osaan sisältyy keskeisimpien paikkatietoaineistojen tuntemus. Tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa tuottamalla, analysoimalla ja esittämällä paikkatietoa luontoselvitystä varten. Siltä osin kuin vaadittava ammattitaito ei tule ilmi käytännön työtehtävissä, ammattitaidon osoittamista voidaan täydentää muilla tavoin siten, että tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset tulevat osoitetuiksi. Tutkinnon suorittaja kerää maastossa kulkureitteihin, havaintoihin ja rajaukseen liittyviä koordinaattipisteitä GPS-laitteella ja kirjaa niihin liittyvät tiedot, siirtää kerätyn tiedon käyttökelpoiseen muotoon tietokoneelle ja järjestää tiedon luokittelua ja aineiston esittelyä varten.


VIIII YRITTÄJYYSOPINNOT
Tutkinnon osaan sisältyvät yrittäjyysopinnot. Tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa laatimalla liiketoimintasuunnitelman luontokartoitusalalla. SAMI:ssa yrittäjyysopinnot voi suorittaa oppilaitoksen Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan yrittäjyyskoulutuksessa.


V MUU TUTKINNONOSA TOISESTA ERIKOISAMMATTITUTKINNOSTA
Opiskelija voi valita myös tutkinnon osan oppilaitoksen jostain toisesta erikoisammattitutkinnosta

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

  • tehdä usein toistuvat huoltotyöt ja koneen kunnon ylläpitoon liittyvät toimenpiteet
  • metsäkoneiden tekniikan ja rakenteiden perusteet
  • työskennellä huoltotehtävissä työturvallisuuden ja ympäristön huomioiden.

Tällä kurssipohjalla voit harjoitella Moodlen käyttöä ja muokata tästä haluamasi oman kurssisi.

Tällä kurssipohjalla voit harjoitella Moodlen käyttöä ja muokata tästä haluamasi oman kurssisi.